PROFILE

JASON
JASON: Jason Arnor Housman、1987年7月16日 - 22歳

Sony Music Japan International Inc.